บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด (Water Analysis Center)

ก่อตั้งในปี 2544 ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรได้แก่ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การบริหารจัดการระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์อากาศ การทดสอบโลหะหนัก การวิเคราะห์ดินและกากตะกอน และการบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ ว-190 และการรับรองมาตรฐาน GLP/DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read More

ทำไมถึงต้องเลือก WAC

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด มีการบริการที่สามารถรองรับความต้องการได้ครอบคลุมพร้อมด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องเที่ยงตรง ส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

สะดวกรวดเร็ว

ราคาเหมาะสม

มีมาตรฐานรับรอง

ทดสอบแม่นยำ

ครบครัน ครอบคลุม

บริการของศูนย์วิเคราะห์น้ำ

มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตรฐานและด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 17 ปี

Free Consultant

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Water Quality Analysis

น้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเสีย
บริการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย

Free Consultant

วิเคราะห์ดินและกากตะกอนดิน

Soil and Sludge Quality Analysis

ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในดิน โดยสามารถวิเคราะห์ตรวจวัดค่าต่างๆได้อย่างครอบคลุม

Free Consultant

วิเคราะห์อากาศ

Air Quality Analysis

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศการ
ตรวจวัดระดับความดังของเสียงการวัดระดับความสั่นสะเทือน

Free Consultant

EIA Monitoring Report

รายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Free Consultant

ให้คำปรึกษาและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental Consulting

ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานมากกว่า 17 ปี

Free Consultant

การบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่

Onsite Sample Collecting

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ตามมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในด้านการเดินทาง

Free Consultant

ตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดิน

Groundwater Quality Analysis

ทดสอบน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

Free Consultant

การทดสอบโลหะหนัก

Heavy Metal Analysis in Water and Wastewater

การทดสอบโลหะหนักโดยใช้เครื่อง
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ซึ่งมีขีดความสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูงมีสภาพความไวสูงในการวิเคราะห์ธาตุแต่ละชนิด

กว่า 300 บริษัทชั้นนำ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ WAC