บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER

มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐานและด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์

2001

การก่อตั้ง

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด (Water Analysis Center)
ก่อตั้งในปี 2544 ดำเนินงานในด้านการรองรับสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำให้การบริการครบวงจรเกี่ยวกับน้ำ
ได้แก่ การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียในระยะแรกเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอนุญาตโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ว-085

2009

จดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงานอุตสาหกรรม

ทำการขยายการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และย้ายสถานที่ตั้งบริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ ซึ่งดำเนินการ
จดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงานอุตสาหกรรม
มีใบอนุญาตเลขที่ ว-190

2015

ขยายการทำงาน ครอบคลุมการบริการในทุกด้าน

โดยมีการเพิ่มแผนกสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และเพิ่มการบริการการตรวจวิเคราะห์อากาศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

2018

การดำเนินงานปัจจุบัน

มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ
ในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการ ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน และด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 17 ปีที่ผ่านมา

มาตรฐานรองรับ / รางวัลแห่งคุณภาพ

ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รองรับมาตรฐาน GLP/DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ