ทำไมถึงต้องเลือก WAC

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด มีการบริการที่สามารถรองรับความต้องการได้ครอบคลุมพร้อมด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องเที่ยงตรง ส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

Services

สะดวกรวดเร็ว

มีการจัดการระบบการทำงานที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ดำเนินงานได้ในระยะเวลารวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา

ราคาเหมาะสม

ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการที่ครบครัน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน

มีมาตรฐานรับรอง

Certificate of Testing Laboratory Accreditation ISO/IEC20175 : 2005 ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองรับมาตรฐาน GLP/DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ทดสอบแม่นยำ

ทำงานภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างไปจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการเก็บบันทึก และการรายงานผล นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการทำงานต่างๆ เพื่อความแม่นยำและได้มาตรฐานของผลการทดสอบอย่างสูงสุด

ครบครัน ครอบคลุม

วิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง น้ำ น้ำเสีย อากาศ กากตะกอน ครอบคลุมตามมาตรฐานของกระทรวงต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.257-2549, ประกาศตามกระทรวงอุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมการให้บริการของเรา ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตรฐาน และด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีบริการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน

บริการของศูนย์วิเคราะห์น้ำ

มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตรฐานและด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 17 ปี

single-slide
single-slide
single-slide