ข่าวสิ่งแวดล้อม

5 มิถุนายน 2562 ประเทศไทย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

5 มิถุนายน 2562 ประเทศไทย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ 9 บุคคลต้นแบบ และ 11 องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องค์การสหประชาชาติ เน้นทั่วโลกรณรงค์และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก โดยพบ 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 7 ล้านคน หรือทุก 1 ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 800 คน สิ่งสำคัญส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น ทุกประเทศต้องร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้บริการรถยนต์สาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า ลดการเผาในที่โล่ง จัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับฝุ่นละอองและเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศใส

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข ข้อมูลจาก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวันอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกินครึ่ง (4 ล้านคน) อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ปีนี้ 2562 UNEP รณรงค์ภายใต้คำขวัญ "Beat Air Pollution” โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “We can't stop breathing, but we can do something about the quality of air that we breathe” หรือ “ในเมื่อเราไม่สามารถหยุดหายใจได้ เราก็ทำบางอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศที่เราหายใจกันดีกว่า” มีการจัดงาน เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

สำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขึ้น ใช้คำขวัญว่า "หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทุบรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทเรียนการแก้ไขมลพิษทางอากาศระดับประเทศ การเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ" รวมทั้ง นิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น UNEP สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวจาก http://www.onep.go.th/topics/category/environmental-news/ และ https://mgronline.com/greeninnovation/